Avhandling om sårbarhetsbedömning får Skaraborgs Akademis pris 2022

Yuning Jiang avlade sin doktorsexamen vid Högskolan i Skövde tidigare i år. I sin forskning har hon fokuserat på sårbarhetsbedömning för kritisk infrastruktur (CI), med syftet att förhindra att sårbarheter utvecklas till allvarliga hot. Nu tilldelas hennes avhandling ”Vulnerability Analysis for Critical Infrastructures” Länsförsäkringar Skaraborgs pris, utdelat av Skaraborgs Akademi.

Skaraborgs Akademi delar varje år ut ett pris till en doktorsavhandling som förtjänar särskild uppmärksamhet. Avhandlingen ska ha skrivits av en forskarstuderande verksam vid Högskolan i Skövde. I år går priset till Yuning Jiang för hennes avhandling ”Vulnerability Analysis for Critical Infrastructures”.

Forskning som förebygger hot

Cybersäkerhetsforskning handlar om att skydda våra digitala system mot externa hot, exempelvis ransomware. Genom att identifiera sårbarheter hos system går det att förebygga den typen av hot.

Yuning Jiang har under sin doktorandtid studerat hur maskininlärningstekniker och semantiska modeller kan användas för att proaktivt upptäcka och analysera sårbarheter. Forskningen bidrar med kunskap om hur sårbarhetsanalys av komplexa system kan utföras, och resultaten ska hjälpa företag att öka sin förståelse för egenskaper hos sårbarheter och beroenden inom kritisk infrastruktur.

Vilken avhandling som prisas beslutas av fakultetsnämnden på Högskolan i Skövde.

Motivering

Avhandlingen fokuserar på nätverkssäkerhet för kritiska infrastrukturer (CI) och hur man kan upptäcka och analysera sårbarheter. Avhandlingen innehåller originell forskning som tillför både teori och praktik av mycket hög internationell vetenskaplig kvalitet och högt samhällsvärde. Avhandlingen inkluderar flera studier om kritisk infrastruktur för energi och tillverkning. Resultaten visar fördelarna med att tillämpa artificiell intelligens (AI) och maskininlärningstekniker (ML) och semantiska modeller för sårbarhetsanalyser av kritiska infrastrukturer. Metoderna kan ge säkerhetsanalytiker insikter om vilken komponent som är mest sårbar och mest kritisk, och ger dem därmed större möjligheter att fatta välgrundade beslut. Avhandlingen innehåller omfattande forskning med övertygande resultat vilka kan få betydande praktiska tillämpningar. Avhandlingen är utmärkt i sin struktur, sitt djup och bidrag till forskningen och samhället.

  • Yuning Jiang tar emot pris för framstående avhandling via länk

    Yuning Jiang fanns med via länk för att ta emot priset.