Stadgar

Syfte

§1 Akademins syfte är att sprida glans över den skaraborgska vitterheten och främja en skaraborgsk identitet.

Valspråk

§2 Akademins valspråk är Snille och blixt.

Ledamöter

§3 Akademin består av aderton ledamöter, som första gången kallas av dess stiftare, Skaraborgs läns siste landshövding. Vid vakans sker inval efter förslag från ledamot. Vid lika röstetal äger preses utslagsröst.

Utskott

§4 Akademin utser för en tid av tre år preses jämte tre ledamöter som utgör ett verkställande utskott. Sekreteraren är ständig.

Revisorer

§5 Akademins räkenskaper granskas av två revisorer jämte en suppleant, utsedda för ett år.

Sammanträden

§6 Skaraborgs Akademi har sitt säte i Mariestad. Högtidssammankomst hålles årligen på Johan Henric Kellgrens födelsedag den 1 december eller om så ej kan ske första lördagen före denna dag. I anslutning till högtidssammankomsten skall orationer hållas över ett ämne som främjar den skaraborgska identiteten, till exempel över någon kulturpersonlighet eller historisk händelse med anknytning till Skaraborg. Även andra ämnen kan förekomma. Ett arbetssammanträde hålles enligt särskild kallelse under våren eller på annan tid om så påfordras.

Priser

§7 I anslutning till högtidssammankomsten utdelas priser eller belöningar som akademin förfogar över.

Skriftserie

§8 Om möjligt utger akademin årligen från trycket de orationer som hålles samt presentation av pristagare jämte övriga handlingar som kan förekomma.